Tập ảnh : Thầy Văn Đức Lo – hiệu trưởng nhà trường trong buổi lễ sơ kết HKI năm học 2016 - 2017

87