Thứ năm, 30/9/2021, 22:49
Lượt đọc: 13

Bài tuyên truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Bài tuyên truyền được thực hiện bởi cô Nguyễn Thị Lài - GVBM GDCD thực hiện theo sự phân công của Chi bộ trường

CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Việt Nam là một quốc gia thống nhất với 54 dân tộc và nhiều tôn giáo khác nhau nên vấn đề dân tộc, tôn giáo luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước ta quan tâm thường xuyên và coi vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược của cách mạng. Đồng thời, sự phát triển của mối quan hệ giữa các dân tộc là nội dung đặc biệt quan trọng của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức được tầm quan trọng của dân tộc, tôn giáo, ngay từ sau khi đất nước được giải phóng, trong suốt quá trình lãnh đạo, Ðảng và Nhà nước ta luôn khẳng định vấn đề dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nước đã đề ra và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, đề án quan trọng, có tác dụng to lớn đối với đồng bào dân tộc, như: Quyết định về Chương trình phát triển KT - XH ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; Quyết định về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số… các Nghị quyết về phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ... Nhờ vậy, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã ngày càng ổn định và có bước phát triển vững chắc. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc, Đảng và Nhà nước ta cũng thường xuyên thực hiện có hiệu quả chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo. Tư tưởng nhất quán của Đảng ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, hết sức chăm lo đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị, sắc lệnh, nghị định về vấn đề tôn giáo, công tác tôn giáo và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo như  trong Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 12-3-2003, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã nêu:  tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta,đồng thời Đảng và Nhà nước cũng thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc: Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 (khóa IX), quan điểm, chính sách tôn giáo tiếp tục được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng X, XI, XII, XIII. Xuyên suốt các kỳ Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam từ đại hội VII đến Đại hội XIII đều có hai quan điểm không thay đổi đó là: “ tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; chống việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân”. Các kỳ đại hội trên đều thể hiện quan điểm: Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân “ Mọi người đều có quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật” ( Điều 24- Hiến pháp 2013). Mọi hành vi xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng ấy đều bị xử lý theo pháp luật; không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng trong những hoạt động xã hội. Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, thường xuyên củng cố tình đoàn kết giữa đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo, giữa tín đồ các tôn giáo với nhau, "Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội. Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trong, giúp nhau cùng phát triển. Tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; có những chính sách đặc thù giải quyết khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời "nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước”.

 Với những chính sách của Đảng, Nhà nước  sẽ góp phần củng cố, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo những chuyển biến tích cực trong hoạt động của các tôn giáo. Đồng thời khẳng định: chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đã đi vào đời sống xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo trong cả nước...

Bên cạnh việc tạo điều kiện, khuyến khích cho cộng đồng các dân tộc, tôn giáo phát triển, trong chính sách của Đảng, Nhà nước cũng sẽ xử lí nghiêm minh với những kẻ lợi dụng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để chống phá cánh mạng, chống phá nhà nước và làm tổn hại đến đồng bào dân tộc thiểu số, tổn hại đến giáo dân, giáo hữu, giáo hội. Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch và bọn phản động vẫn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo được chúng coi là chiến lược để giành được thắng lợi, là lĩnh vực nhạy cảm nhất và đây cũng là một trong những trọng điểm tấn công của các thế lực thù địch nhằm gây mất ổn định chính trị, tư tưởng, kinh tế-xã hội, từ đó hòng kết hợp giữa lực lượng phản động trong nước và bọn phản động ở nước ngoài tiến hành các thủ đoạn can thiệp, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, chúng ta cần nắm vững những quan điểm có tính định hướng được nêu trong các nghị quyết của Đảng và Nhà nước là: “Phải quan tâm đặc biệt đến các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, nhất là các dân tộc đặc biệt khó khăn. Phải quan tâm nhu cầu hợp lý về tín ngưỡng của quần chúng; đồng thời đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Việt Nam”.

Có thể nói, vấn đề dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa và vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” nên mỗi cá nhân cần: Phải có những hiểu biết nhất định về dân tộc, tôn giáo; nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về dân tộc, tôn giáo và cần phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các mục đích phi tôn giáo, chống đối Đảng, Nhà nước. Tuân thủ đúng những quy định của luật pháp Việt Nam vì “1- Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân; 2- Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; 3- Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; 4- Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác” ( Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013- điều 15).

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

86