Trường THPT Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2
Chủ nhật, 9/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 337

Lịch kiểm tra HK1 năm học 2018 - 2019

 

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2018

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

 

1) Lịch kiểm tra từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018: Giáo viên tổ chức kiểm tra theo giờ trên lớp đối với các môn: Tin học, Công nghệ, Thể dục, GDQP, Nghề phổ thông.

2) Lịch kiểm tra tập trung 9 môn từ ngày 15/12/2018 đến ngày 22/12/2018:

Ngày

Buổi

Thứ bảy

15/12/2018

Thứ hai

17/12/2018

Thứ ba

18/12/2018

Thứ tư

19/12/2018

Thứ năm

20/12/2018

Thứ sáu

21/12/2018

Thứ bảy

22/12/2018

Sáng(7h00)

K12

Văn (120’)

Sử (50’)

K11

Văn (90’)

Sử (45’)

K12

Sinh (50’)

Địa (50’)

GDCD(50’)

 

K12

Toán (90’)

Vật lý(50’)

 

K12

Hóa (50’)

Ngoại ngữ (60’)

 

K11

Toán (90’)

Ngoại ngữ (60’)

Chiều(12h30)

K10

Văn (90’)

Sử (45’)

 

K11(Từ 12h30’)

Sinh (45’)

Địa (45’)

K10(Từ 15h00’)

Sinh (45’)

Địa (45’)

 

 

K11

Hóa (45’)

Vật lý(45’)

GDCD(45’)

 

 

K10

Hóa (45’)

Vật lý(45’)

GDCD(45’)

 

K10

Toán(90’)

Ngoại ngữ (60’)

 

 

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

-GVCN;

-Các lớp học; (Đã ký)      

-Dán thông báo;

-Lưu VT.           Trương Thị Tranh

Tác giả: BQT

86