Tập ảnh : Thầy Văn Đức Lo nhận giấy chứng nhận trường đạt danh hiệu tập thể LĐXS của Chủ tịch UBND TP

86