Thứ sáu, 1/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 37812

Các module bồi dưỡng thường xuyên bậc THPT

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các Module dành cho Giáo viên THPT. Giáo viên click vào tên module tương ứng để tải về. Mật khẩu để mở file là 123456


    THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông     
    THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT     
    THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt     
    THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT     
    THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT     
    THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT     
    THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT

    THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
    THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT     
    THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu só trongtrường THPT     
    THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT     
    THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế hoạch dạy học     
    THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp     
    THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện KH dạy học cấp THPT    

    THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới PPDH học cấp THPT     
    THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng     
    THPT18: Phương pháp dạy học tích cực     
    THPT19: Dạy học với CNTT     
    THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT     
    THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học     
    THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học     
    THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh     
    THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học     
    THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT
    THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục     
    THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT     
    THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm     
    THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm     
    THPT33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
    THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục NGLL ở trường THPT     
    THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT     
    THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT     
    THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT     
    THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT     
    THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục     
    THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

Quản trị web

 

Tin cùng chuyên mục

86