Tập ảnh : Cô Trương Thị Tranh trong Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2017-2018

87