Tập ảnh : Cô Trương Thị Tranh trong Đại hội CĐCS năm học 2017 - 2018

87